{{Message}}

PATIËNTENORGANISATIES BEHEREN NIEUWE KWALITEITSTANDAARD

In de afgelopen 1,5 jaar is er belangrijk werk verzet voor de continentiezorg. Nicole Schaapveld van Stichting Bekkenbodem4All/Incoclub en Jos Dekkers van Dwarslaesie Organisatie Nederland hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de Module Continentie Hulpmiddelen, vallend onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg. Zij vertolkten daarin namens hun patiëntenverenigingen niet slechts een bijrol. “We hebben erkenning van het ministerie van VWS en de andere partijen dat de patiënt de spil is in het vinden van de goede balans tussen kwaliteit en doelmatigheid.”

Jos en Nicole

WAAR WILLEN WE NAARTOE?

De module geeft een beschrijving van het proces van het voorschrijven / inzetten van medische hulpmiddelen zoals dat er in 2018 uit moet zien. Zowel voor de het ziekenhuis als bij de huisarts of in de thuiszorg worden de activiteiten van de zorgprofessionals beschreven en de stappen waarbij zij betrokken zijn. Maar ook de vergoeding is natuurlijk belangrijk. Daarom waren naast de patiëntenverenigingen en gespecialiseerd verpleegkundigen ook de zorgverzekeraars en de producenten en leveranciers van medische hulpmiddelen vertegenwoordigd in de overlegstructuur. Evenals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het Zorginstituut. Ondanks de soms uiteenlopende belangen bereikten alle deelnemers overeenstemming over de ingeslagen weg en beloofden zij de nieuwe kaders te respecteren. Een mooi resultaat. Maar wat ziet u, als gebruiker van medische hulpmiddelen, van deze nieuwe spelregels terug? Dat moet de komende tijd duidelijk worden. Nicole Schaapveld. “Ik denk dat we er nu in geslaagd zijn om de patiënt centraal te stellen, waarbij iedereen in het proces zich dient te houden aan hetgeen binnen de werkgroep is afgesproken om de best passende oplossing voor elke individuele patiënt te realiseren. Deze kwaliteitstandaard geeft richting aan alle partijen.”

OP MAAT

‘Doelmatigheid’ is het woord dat in dit verband telkens opdoemt. Voldoende kwalitatief maatwerk voor de individuele patiënt. Naast de medische aandoening moet ook rekening worden gehouden met andere fysieke, emotionele en maatschappelijke omstandigheden. Concreet: iemands dagelijks leven, zoals werk, sport en andere activiteiten. Jos Dekkers: “Subtiele verschillen kunnen het verschil maken tussen geschikt of ongeschikt materiaal. Daar sta je als buitenstaander vaak niet eens bij stil. Voor iemand met een beperkte handfunctie kan bijvoorbeeld de bediening van een bepaalde connector aan de katheter ondoenlijk zijn. Tijdens onze discussies met inkopers bij zorgverzekeraars en leveranciers ging vaak een wereld voor hen open. Daarom is het zo belangrijk om ervaringsverhalen met elkaar te delen. Tegelijkertijd zijn wij van mening dat één keuze geen keuze is. Je moet altijd naar een alternatief kunnen overstappen. Anderzijds dragen wij allemaal de verantwoordelijkheid om de kosten van de zorg zo laag mogelijk te houden. Daar hebben we als patiënten ook groot belang bij.”

DE VOLGENDE STAP

Het resultaat van alle inspanningen werd afgelopen juni aangeboden aan het Zorginstituut. Voor de zorgbehoevende is het van belang dat de kwaliteitstandaard nu wordt geïmplementeerd in alle sectoren van de continentiezorg. Want dan is de kans het grootst dat het afgesprokene ook in de praktijk wordt toegepast. Maar wat is er nu concreet afgesproken? Dat de kwaliteitstandaard uitgangspunt is voor de zorginkoop en dat de patiënt en zorgprofessional meer invloed kunnen uitoefenen op de oplossing die nodig is voor zijn/haar persoonlijke situatie. Het implementatieplan spreekt verder van deskundigheidsbevordering van onafhankelijke zorgprofessionals en benadrukt de actieve rol van de patiënt. “Maar het belangrijkste voor ons is dat er betere informatie voor patiënten beschikbaar komt”, aldus Nicole Schaapveld. “Informatie die voor iedereen begrijpelijk is. Wij willen dat iedere nieuwe gebruiker van continentiehulpmiddelen beschikt over de meest belangrijke informatie over het product, weet waar de mogelijkheden op een second opinion liggen en de meest actuele informatie op websites weet te vinden. Want alleen met voldoende kennis kun je een constructief gesprek met je zorgverlener aangaan en daarmee de regie en verantwoordelijkheid over je eigen welbevinden houden.”

DE PORTEFEUILLEHOUDERS

In 2020 moet een aantal zaken zijn gerealiseerd. In de tussenliggende periode zijn de Patiëntenfederatie Nederland, de Stichting Bekkenbodem4All en Dwarslaesie Organisatie Nederland portefeuillehouders van de kwaliteitstandaard, met volledige ondersteuning van alle partijen. “Zo zie je maar hoe belangrijk ons werk als belangenbehartiger wordt ervaren”, aldus Jos Dekkers. We hebben nu een concreet resultaat in handen, waarbij we telkens voor ogen houden: krijgt de patiënt wel wat hij of zij nodig heeft? En zo niet: welke wegen kun je bewandelen om dit toch voor elkaar te krijgen, uitgaande van het type aandoening en de persoonlijke omstandigheden, zonder daarbij de ogen te sluiten voor het streven naar doelmatigheid bij de zorgverzekeraars? We hebben hier als vrijwilligers erg veel tijd en energie ingestoken… en dat wordt gelukkig ook op waarde geschat. Wij willen daarvoor heel graag onze leden/ donateurs bedanken, die door lid te zijn onze stem luider maken en de kans van slagen verhogen. Tevens hopen we dat het de mensen die nog geen lid zijn zal   aanmoedigen om zich bij ons aan te sluiten.”