{{Message}}

“Hulpmiddelen moeten bij je passen”

Uit analyses en onderzoek van het ministerie van VWS werd duidelijk dat er verbetering in de hulpmiddelenzorg mogelijk is. In maart/april van het vorig jaar werden werkgroepen samengesteld om hiermee aan de slag te gaan. Drs. L.J. (Laurie) Ickenroth werd aangesteld als voorzitter van de werkgroep Stoma Hulpmiddelen Zorg. Zij geeft ons een inkijkje in het werk, vooruitlopend op te maken afspraken. “Het ultieme doel is om een lerend systeem op te zetten.”

 

In april 2016 bent u begonnen als voorzitter van de werkgroep. Wat is uw eigen achtergrond?

“Ik heb 35 jaar leidinggevende en bestuurlijke functies gehad in zorg en welzijn. De rode draad in mijn carrière is kwaliteit. Kwaliteit van zorg, van dienstverlening en van teams. Mijn periode als directeur/bestuurder van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) komt redelijk overeen met mijn werk voor de werkgroep Stoma Hulpmiddelen Zorg. Zij ontwikkelen kwaliteitsnormen waarop zorgprocessen en zorg worden getoetst. Ook nu moet ik betrokken partijen, die er allemaal vanuit eigen perspectief naar kijken, bij elkaar brengen om kwaliteitsafspraken over stomahulpmiddelenzorg te maken.”

 

Verbetering van de stomahulpmiddelenzorg. Hoe maak je dat tastbaar?

“We zoeken naar verbetering van kwaliteit van zorg voor de patiënt en verbeteringen in doelmatigheid van voorgeschreven producten. Alles draait om een goede balans vinden tussen die twee. Het vraagstuk is hoe we de stomapatiënt beter kunnen bedienen, hoe we ervoor zorgen dat het juiste hulpmiddel wordt verstrekt. Eenvoudig waar het kan en ingewikkeld als dat nodig is.”

 

Kunt u dat uitleggen?

“Wat de stomapatiënt ervaart als kwaliteit is een belangrijke maatstaf voor de selectie van hulpmiddelen. Een hulpmiddel moet natuurlijk een functieprobleem oplossen. Anderzijds moet je als persoon ook mee kunnen draaien in de maatschappij. Ben je gewend om veel te sporten of ben je niet zo mobiel? Ben je een thuiswerker of heb je een publieke functie met veel optredens buiten de deur? Dan zijn wellicht andere producteigenschappen belangrijk. Hetzelfde geldt natuurlijk voor mensen met ingewikkelde zorgvragen.”

 

Wie zit er in de commissie als spreekbuis voor de patiënten?

“De Stomavereniging heeft zitting in onze commissie. Andere partijen zijn de stomaverpleegkundigen, medisch speciaalzaken, fabrikanten van stomahulpmiddelen en zorgverzekeraars. Een harde kern van zo’n 15 mensen die met regelmaat samenkomt. Met deze groep maken we afspraken om de kwaliteit te verbeteren. De afspraken moeten worden vastgelegd in protocollen en richtlijnen, om het zorgverleningsproces gestroomlijnd te laten verlopen.”

 

Hoe omvangrijk is deze klus?

“Er is binnen de stomazorg al veel ontwikkeld. De stomaverpleegkundigen hebben een richtlijn voor stomazorg opgesteld en er lag al een algemene richtlijn voor hulpmiddelenzorg. Op basis daarvan heeft de patiëntenvereniging een uitvoeringsprotocol gemaakt, met als doel producten voor te schrijven die passen bij iemands zorgvraag en leefomstandigheden. In de praktijk blijkt wel dat dit protocol te weinig wordt gebruikt; het sluit onvoldoende aan op de praktijk en is te ingewikkeld. Dit verbeteren is onze belangrijkste opgave. Een goed protocol maakt van het voorschrijven van hulpmiddelen een onafhankelijk proces, waarin voor iedereen helder is wat er gebeurt en met welke onderbouwing.”

 

Hoe zit het met de vergoeding door de zorgverzekeraars?

“De hele financieringssystematiek moet het beleid en de afspraken goed ondersteunen. Hier is niet alleen binnen de werkgroep aandacht voor, maar ook op bestuurlijk niveau. Daarbij is het van het grootste belang dat alle betrokkenen dezelfde taal spreken, dezelfde uitleg van definities hanteren. Ook aan uniform taalgebruik wordt gewerkt.”

 

Hoe luidt uw tijdsplanning?

“In april 2017 moeten alle afspraken binnen de werkgroep duidelijk zijn. Het liefst zie ik dan ook dat we die afspraken hebben vastgelegd in het protocol. Daar is het streven naar. Daarna kunnen we tot de uitwerking overgaan en de puntjes op de i zetten. Maar onze afspraken kunnen dan wel alvast een rol gaan spelen bij het bepalen van de zorginkoop door de zorgverzekeraars in 2018.”

 

Gaan de besprekingen soepel of is het ‘hard tegen hard’?

“Natuurlijk is het niet altijd gemakkelijk, gezien de uiteenlopende belangen. Daarom is het af en toe noodzakelijk dat ik alle partijen als voorzitter het gezamenlijke doel voor ogen houdt. Toch is iedereen van goede wil. Ik was zelf verrast door de grote betrokkenheid. Alle partijen willen graag tot afspraken komen, ook omdat zij al jaren pogingen daartoe ondernemen. Er is bevlogenheid dat het moet gaan gebeuren. Maar we komen alleen bij ons einddoel als iedereen bereid is te accepteren dat hulpmiddelenzorg teamwork is.”

 

Ook Mediq CombiCare heeft een afgevaardigde in de werkgroep Stoma Hulpmiddelen Zorg, in de persoon van Susanne van Tiggelen. Wat is haar rol?

“Zij bekijkt de te maken afspraken vanuit het perspectief van de medisch speciaalzaak. Daarnaast is zij ook stomaverpleegkundige geweest en dat maakt haar inbreng in mijn ogen extra waardevol. Het is een bevlogen dame, heel constructief en een zeer ervaren professional. Zij heeft een bijzonder stimulerende rol in het geheel.”

 

Wat betekent het werk in de werkgroep uiteindelijk voor de stomadragers?

“Het heeft allemaal weinig zin als we ons werk niet goed weten te implementeren. Dat staat met stip bovenaan mijn lijstje. We moeten ervoor zorgen dat alle betrokken ketenpartners aan onze afspraken kunnen voldoen en ermee gaan werken. Hoe je dat het beste kunt doen? Tja, dat is nog wel een aandachtspunt.”

 

Wat zullen stomadragers ervan gaan merken?

“Concreet zal hij of zij een aantal veranderingen ervaren. Als eerste worden de stappen die doorlopen moeten worden - om tot de keuze van het goede product te komen - transparanter voor de patiënt. Er zal duidelijk inzicht komen in de eisen waar het hulpmiddel voor de betrokkene aan moet voldoen. Dat leidt op zijn beurt weer tot een beter passende hulpmiddelenkeuze.”

 

Is het werk daarmee ten einde?

“Zeker niet. Het is voor de toekomst belangrijk dat we de keuzes voor stomahulpmiddelen systematisch gaan evalueren. Pakt het goed uit? Zo ja: waarom? Zo nee: waarom niet? Het analyseren van de ervaringen moet leiden tot een soort lerend systeem. De protocollen moeten worden bijgesteld op basis van vergaarde kennis. Niet op basis van individuele meningen, maar gestaafd met behulp van data. Zo kunnen we telkens nog betere keuzes maken in de toekomst.”